Aan de op deze internetsite opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De op of via deze internetsite beschikbare informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op of via deze website beschikbare informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel technisch of ander professioneel advies. De inhoud van de website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en / of jurisdictie dan Nederland.
 
Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. Slotboom installatie en de aan haar gelieerde bedrijven is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade welke zou kunnen ontstaan door direct of indirect gebruik van de op deze internetsite opgenomen informatie.
 
Bepaalde onderdelen van deze internetsite zijn afkomstig van informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Over deze informatie heeft Slotboom installatie geen controle. Deze informatie wordt ook niet vooraf door Slotboom installatie bekeken. Slotboom installatie en de aan haar gelieerde bedrijven draagt derhalve ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Slotboom installatie en aan haar gelieerde bedrijven of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Slotboom installatie.